تحقیق مجموعه فرهنگی و تمام جوانب مترتب بر آن

دسته بندي : مدیریت » سایر گرایش های مدیریت
دانلود تحقیق با موضوع مجموعه فرهنگی و تمام جوانب مترتب بر آن،
در قالب word و در 267 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکيده تحقیق
مقدمه:    1
روند انجام پروژه    1
طرح مساله    1
روند تحقيق    2
پيش فرض پژوهش    3
روش پژوهش    4
مطالعات کتابخانه اي:    4
مطالعات آماري، نقشه ها و تصاوير:    5
مطالعات ميداني:    5
مصاحبه هاي تخصصي:    6
پيشينه پژوهش    6

فصل اول: مطالعات پايه و شناخت موضوع
تعاريف و مفاهيم پايه    9
مقدمه    9
طرح مساله و اهميت موضوع پژوهش    12
تمدن و فرهنگ    13
معاني “فرهنگي “و “ دائره المعارفي “ فرهنگ    14
تعريف فرهنگ    culture    16
تعريف واژه “ فرهنگ “ درفرهنگ هاي فارسي    17
تعريف فرهنگ نزدايرانيان    18
1- دكترعلي شريعتي    18
2. دكترمحمدعلي اسلامي ندوشن    19
3. دكترعبدالكريم سروش    19
4. استادمحمدتقي جعفري    19
تعريف مقوله هنر    20
تعريف هنر    20
عناصر موجود در يك اثر هنري    21
كليات هنر در مجموعه فرهنگی هنری    22
طبقه بندي هنرها در مجموعه فرهنگی هنری    25
پيوند هنرها در مجموعه فرهنگی هنری    26
رابطه هنرها در مجموعه فرهنگی هنری    27
تعريف مفهومي فرهنگ    29
تعريف لغوي  فرهنگ    31
تقسيم‌بندي تعاريف فرهنگ:    32
ضرورت پرداختن به فرهنگ    34
ويژگيهاي فرهنگ :    35
پيشينه مراکز فرهنگي    37
لزوم ايجاد مراکز فرهنگي    40
خود آگاهي فرهنگي    40
زمينه هاي فرهنگي که دخالت در آنها امکان دارد    42
آگاهي يافتن به محيط زيست از راه آموزش زيبايي شناسي    42
شرکت در ايجاد محيط زيست فرهنگي    43
شکلهاي جديد فرهنگي    43
مفاهيم سياست فرهنگي در ايران    44
گسترش فرهنگ    47
استفاده از اوقات فراغت در جهت کسب فرهنگ    48
فراغت    50
اوقات فراغت    50
طبقه بندي اوقات فراغت    51
کار کردهاي اوقات فراغت    51
الف- تامين استراحت    52
برخي آثار و نتايج اوقات فراغت    52
عوامل موثر در برنامه ريزي فراغت    55
نکات مورد توجه در ايجاد فضاي فراغتي    56
فراغت، گردشگري و فرهنگ    57
نمونه هاي گوناگون وقت گذراني    58
نظاره و تماشا    59
فعاليت هاي صحنه اي    61
12- ضرورت مجموعه هاي فرهنگي    62
- تقسيم بندي فضاهاي فرهنگي شهر    63
تقسيم بندي خانه هاي فرهنگ و هنر    66

فصل دوم: بررسي مباني نظري ماهيت مجموعه فرهنگی هنری
حوزه هاي فعاليت مجموعه    69
الف- آموزشي   ب- فرهنگي   ج- اداري   د- خدماتي    69
بخش آموزشي    69
کانون هنرهاي تجسمي    70
اهداف کانون هنرهاي تجسمي    70
کانون صنايع دستي در خانه فرهنگ    71
اهداف کانون صنايع دستي در خانه فرهنگ    72
کانون موسيقي در خانه فرهنگ    73
اهداف کانون موسيقي در خانه فرهنگ    73
کانون نمايش در خانه فرهنگ    74
بخش فرهنگي در خانه فرهنگ    78
بخش اداري در خانه فرهنگ    78
بخش خدماتي در خانه فرهنگ    78
طبقه بندي عام فضاهاي اصلي و فرعي در خانه فرهنگ    78
فضاهاي آموزشي    79
فضاهاي کمک آموزشي ( وابسته آموزشي)    79
فضاهاي اداري، رفاهي و خدماتي    79

فصل سوم: بررسي تطبیقی
نمونه هاي موردي    80
مجتمع فرهنگي فجر سنندج    81
مجتمع فرهنگي بوعلي سيناي همدان    85
فرهنگسراي خاوران    90
زير زمين     94
فرهنگسرا نگارستان (موزه قران)    95
مجموعه مجموعه فرهنگی هنری سرو    96
واحد آموزش    97
واحد عکاسي    98
واحد زبان     98
واحد کامپيوتر    99
کارگاه هنرهاي تجسمي     99
واحد نگارخانه    99
واحد کتابخانه:    99
خانه مشق فرهنگسرا ي سرو     100
نوار خانه موسيقي     100
کانون قرآن     100
کانون شعر و ادب فارسي     100
کانون فيلم     101
کانون شطرنج     101
کانون تئأتر     101
کانون موسيقي     101
سالن ورزشي     102
مهد کودک فرهنگسراي سرو     102
امکانات رفاهي     103
آمفي تئأتر شماره 1 (تراس تابستاني)    103
آمفي تئأتر شماره 2 ( سالن اجتماعات)    103
خانه فرهنگ مسجد جوادالائمه (ع)    103
خانه فرهنگ شمس المعالي و دره المعالي    104
خانه فرهنگ دردار    104
خانه فرهنگ سلمان فارسي    105
نگارخانه و خانه فرهنگ کوثر    105
مجتمع ورزشي رفسنجان اثر آقاي ميرميران     106
چايخانه سنتي (قهوه خانه ) – کانون هاي تحول آفرين     107
مجموعه فرهنگي فرشچيان اصفهان    109
پيش گفتار    110
پيوند معماري و دنياي عرفان    111
مجموعه‌ي فرهنگي رفسنجان    117
مشخصات فني عمومي پروژه    118
روابط و باورهاي اجتماعي     121
مجموعه فرهنگي پمپيدو (پاريس)    122
مرکز فرهنگي ژان ماري تجيبائو (نومهآ،کالدونياي جديد)    123
مركز فرهنگي جان مري جيبائو ،نومئا    125

فصل چهارم: بررسي وضعيت كلي شهر تهران
جمع آوري اطلاعات و بررسي در مورد تهران قديم و تهران جديد    130
ويژگيهاي محيطي منطقه تهران    134
ويژگيهاي اقليمي و جوي     135
دما و تغييرات آن     135
بارش و ميزان بارندگي    137
رطوبت نسبي هوا    139
باد     140
تبخير     141
تعداد روزهاي يخبندان     141
تابش آفتاب     143
4-8- موقعيت تابش خورشيد    144
4-9- بادهاي غالب    144
4-10- سرعت و جهت باد    145
4-11- درجه حرارت ورطوبت نسبي    146
برنامه هاي فيزيکي و شرح کاربريهاي طرح    146
بخش فرهنگي    146
بخش آموزشي    147
بخش اداري    147
بخش خدماتي    147

فصل پنجم: شناخت و بررسي عرصه  طرح
سايت شناسي    148
شناخت و بررسي عرصه  طرح    149
سايت شناسي    149
پلان محدوده سایت    150
تصاویر داخلی از سایت    153
جهت وزش باد مطلوب در سایت    155
پلان کاربریهای محدوده سایت    155

فصل ششم: بررسي استانداردهاي محيطي و فضايي
ظرفيت راه خروج    157
الف- واحد تصرف در بناهاي مختلف    157
نيازها و استانداردهاي محيطي ساختمانهاي فرهنگي آموزشي    160
دماي فضاهاي داخلي ساختمان آموزشي وفرهنگي    161
موارد حائز اهميت درطراحي اقليمي ساختمانهاي فرهنگي آموزشي    161
جلوگيري از اتلاف حرارت    162
سايه بان     166
مصالح ساختماني    166
استانداردهاي فضايي سالن آمفي‌تئاتر    167
آکوستيک    167
بنابراين خواسته يک معمار در طراحي آکوستيک    169
روشنايي و نورپردازي    170
ضوابط ايمني و حفاظتي    171
ب) استانداردهاي فضايي قرائت‌خانه‌ آقايان و خانمها    172
انواع چيدمان مختلف ميز و صندلي    175
مطالعه و مبلمان كتابخانه با مدول  و اشكال متفاوت همراه با فاصله استاندارد    175
موجود بين آنها    175
- انواع چيدمان مختلف ميز و صندلي مطالعه با مدول و اشكال متفاوت همراه با فاصله استاندارد موجود بين آنها    177
ج) پاركينگ:    178
آمفي تئاتر ( جزء فضاها)     179
جايگاه تماشاگران و تنظيم زواياي ديد    179
چگونگي تعيين شيب کف سالن‌هاي نمايش    181
جدول معرفي جزئيات طراحي رديف صندليها    181
پشت صحنه     182
جايگاه تماشاگران و تنظيم زواياي ديد     183
جدول معرفي جزئيات طراحي رديف صندليها    188
عرصه اداري ( استانداردها - جزء فضاها)    188
استانداردها    188
جزء فضاها    189
نيازهاي فضايي در انواع چيدمان اتاق جلسات غير رسمي و رسمي    191
عرصه خدماتي ( استانداردها - جزءفضاها)     191
هواساز    191
پارکينگ     191
برنامه فيزيكي وايده هاي طراحي    191
استانداردهاي فضايي پروژه    193
8-1-1- معرفي حوزه هاي عملکردي پروژه    193
حوزه مديريت و بخش هاي اداري مجموعه    194
2) حوزه فعاليت هاي نمايشي و نمايشگاهي    194
الف- فضاهاي نمايشگاهي    195
ب- فضاهاي نمايشي    195
3)حوزه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي    195
حوزه فعاليت هاي عمومي و خدماتي    196
آشنايي با استانداردهاي فضايي پروژه     197
بخش اداري     203
فضاهاي آموزش نظري     203
سالن اجتماعات     204
محل تماشاچيان    204
محل نشستن    205
راهروها     207
نمايان کردن    207
دکوراتيو     207
سرسرا يا لابي     208
اتاق رختكن (تنفس بازيگران)    208
اتاق سخنراني     209
ايمني از حريق    209
اتاق پروژكتور و ملحقات آن     209
كتابخانه     210
گالري‌ها    212
نورپردازي گالري‌ها    212
رستوران     216

فصل هفتم: برنامه فيزيكي و ايده هاي طراحي
بررسي سرانه ها، متراژفضاهاو برنامه فيزيکي    218
برنامه فيزيکي طرح: (مشخص کردن فضاهاي اصلي و ريز فضاها به همراه سرانه و مساحت)    227
2- شناخت معيارهاي موردنظر براساس مباني نظري طراحي    237
8-3- ايده هاي اوليه و خطوط اصلي طرح    237
گام چهارم)    237
گام پنجم )    237
گام ششم )    238
گام هفتم )    238
گام هشتم )    239
شناخت و بررسي مصالح طرح    239
شناخت سازه و تاسيسات طرح    240
سالن اجتماعات     241
کتابخانه    241
رستوران    242
اداري، آموزشي    242
موتورخانه‌    242
تأسيسات برقي    243
تأسيسات اطفاء حريق    243
منابع و مأخذ     245
فهرست منابع فارسي    245
منابع اينترنتي :    248
دسته بندی: مدیریت » سایر گرایش های مدیریت

تعداد مشاهده: 5365 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 267

حجم فایل:18,664 کیلوبایت

 قیمت: 55,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و در 267 صفحه، قابل ویرایش.


  • گالری تصاویر :
    ساخت مجموعه فرهنگی  و تمام جوانب مترتب بر آن